Producenci
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Dostawa Poznań) już od 1 000,00 zł.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego

”NOVOTERM” Zbigniew Przybyszewski

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego PRZYBYSZEWSCY.COM.PL, składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 Regulaminu. 10

 

§ 1 WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca – GRUPA PRZYBYSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 9721306774, KRS: 0000829890 z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 350A, 60-689 Poznań.
 2. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: przybyszewscy.com.pl
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonuje zakupu Towaru od Sprzedawcy.
 4. Przedsiębiorca - podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający Umowę ze Sprzedawcą w ramach ww. działalności gospodarczej, związaną, lub nie, ze swoją działalnością zawodową.
 5. Konsument - osoba fizyczna, niebędąca Przedsiębiorcą, zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego.
 7. Strony – Kupujący i Sprzedawca.
 8. Termin płatności – dzień, w którym należność za Towar staje się wymagalna.
 9. Towar(y) lub Produkt (y) – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie Umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym w szczególności izolacje HVACR, izolacje przemysłowe, kanały wentylacyjne, akcesoria montażowe, systemy zamocowań i systemy biernej ochrony przeciwpożarowej, będące w aktualnej ofercie Sprzedawcy.
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – stanowi usługę elektroniczną będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 13. Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedawcy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny Towaru, sumarycznej wartości zamówionego Towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży Stron i dotyczy wszystkich zakupów Towaru oraz ich dostawy Kupującemu przez Sprzedawcę.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym com.pl i jest prowadzony przez GRUPĘ PRZYBYSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 9721306774, KRS: 0000829890 z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 350A, 60-689 Poznań.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego przybyszewscy.com.pl, w tym przeglądania asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz do składania Zamówień na Towary, potrzebne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Dane i adres do korespondencji: Obornicka 350A, 60-689 Poznań, adres poczty elektronicznej: sklep@przybyszewscy.com.pl; numer tel. 61 825 35 25. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący.
 5. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym, umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i dokonania zakupu Towaru na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży.
 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na Stronie Internetowej przybyszewscy.com.pl/pl/i/Regulamin/3, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.
 8. Poprzez fakt korzystania ze Sklepu Internetowego i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika, poprzez oznaczenie przy zamówieniu pola „akceptuję Regulamin sklepu”. W razie wątpliwości zapłata za Zamówienie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu, który jest dostępny zawsze u Sprzedawcy na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego,  zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 11. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie Zamówień przez Kupującego na Towar znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu Zamówienia oraz umożliwienia Użytkownikowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznej rejestracji przez Użytkownika i/lub na zlecenie Użytkownika albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). We wszystkich przypadkach Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez zarejestrowanego Użytkownika w każdym czasie bez podawania przyczyny wysyłając e-mail na adres sklep@przybyszewscy.com.pl Użytkownik powinien podać adres e-mail wskazany przy rejestracji oraz imię i nazwisko, nazwę firmy.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza Rejestracyjnego.
 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól Formularza Rejestracyjnego wymaganymi danymi, po wyborze opcji „Chcę założyć Konto w Sklepie” zostanie utworzone Konto Użytkownika. Utworzenie konta jest opcjonalne i nie jest konieczne do dokonania zakupu. Do utworzenia konta konieczne jest także utworzenie loginu i hasła Użytkownika.
 7. Za pośrednictwem Konta po zalogowaniu się, Użytkownik będzie mógł dokonywać dalszych zakupów. W usłudze konto Użytkownika przechowywana jest historia zakupów dokonywanych przez Użytkownika.

 

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła - podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego – (zakładka „Zmiana danych”).
 2. Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz dodatkowo, monitorować status swoich Zamówień, dodawać Towary do koszyka, przeglądać Produkty w koszyku do momentu gdy nie zostaną one usunięte ze Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Sprzedawcy pod numerem telefonu 61 825 35 25, za pomocą adresu e-mail: sklep@przybyszewscy.com.pl. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień 11 i § 12 Regulaminu.
 5. Użytkownikowi rekomenduje się zachowanie w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym, w sytuacji, w której Kupujący udostępnił osobom trzecim lub nie zabezpieczył należycie loginu i hasła przed dostępem przez osoby trzecie i zostanie wyrządzona szkoda przez te osoby. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Kupującego.
 6. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych, będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

 

§ 5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu rejestrując się na Stronie Internetowej przybyszewscy.com.pl mailowo pod adresem: sklep@przybyszewscy.com.pl, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo można składać Zamówienia telefonicznie w godzinach pracy Sklepu, od 7 do 15 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem 61 825 35 25.
 2. Sklep wystawa paragon lub fakturę VAT tytułem sprzedaży Produktów.
 3. Kupujący może składać Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku Produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów;
  2. po zakończeniu procesu wyboru Produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
 • wybrać ewentualne usługi dodatkowe powiązane z Produktem;
 • wybrać sposób dostarczenia Produktu oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia Produktu tego wymaga - rodzaj przesyłki;
 • w przypadku, gdy Zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest, by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia;
 • zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
 • wybrać sposób płatności.
 1. Dostarczenie przedmiotu Zamówienia możliwe jest zarówno na terenie Polski, jak i za granicę. W celu wybrania kraju dostawy należy wybrać „Kraj dostawy”.
 2. Sprzedawca proponuje następujące rodzaje płatności, w zależności od wybranego kraju dostawy:
  • przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego Zamówienia - na konto:
   • określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Kupującego
  • za pobraniem – płatność przy odbiorze Towaru u kuriera
  • płatności online poprzez: Blue Media S.A.
  • Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro

 3. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru lub Towarów. Złożenie Zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w trakcie składania Zamówienia lub, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Następnie, jeżeli realizacja Zamówienia nie jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna, nie później niż w terminie 7 dni roboczych po złożeniu Zamówienia, z informacją o przyjęciu lub braku przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy i skutkuje zwrotem środków na konto Kupującego, jeśli płatność została wcześniej zrealizowana i zaksięgowana u Sprzedającego.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Anulowanie/Zmiana Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Sprzedawcy, po uprzednim pisemnym lub drogą e-mail ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedawcą, najpóźniej na 3 dni robocze (słownie: trzy dni robocze) przed planowaną dostawą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji Zamówienia, w przypadku przedsiębiorców w wysokości nie mniejszej niż 20% ceny anulowanego/zmienionego zamówienia Kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar bez względu na termin realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Termin realizacji Zamówienia może być przez Sprzedawcę jednostronnie zmieniony, stosownie do czasu niezbędnego do jego realizacji.
 3. W przypadku braku w Magazynie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji w czasie nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Podanie przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu e-mail może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu Zamówienia.
 5. Wszelkie korekty Zamówienia muszą być obustronnie uzgodnione i wyraźnie potwierdzone przez Strony na piśmie lub drogą e-mail, w sposób opisany w ust. 1, pod rygorem nieważności.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek błędy popełnione przez Kupującego w Zamówieniach lub zmianach Zamówień.
 7. W przypadku złożenia przez Kupującego nieprawidłowego Zamówienia, w szczególności zawierającego braki lub nieprawidłowości w ilości, cenie części lub warunkach jego dostawy, Strona, która popełniła błąd poinformuje o tym fakcie drugą Stronę niezwłocznie. Zamówienie w takim przypadku do czasu usunięcia nieprawidłowości, uznaje się za niezłożone, a Umowę Sprzedaży za niezawartą.
 8. W razie braku przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji w terminie 24 godzin od jego złożenia, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania zgody na poprawienie Zamówienia lub dokonanie samodzielniej korekty Zamówienia, polegającej na prawidłowym wprowadzeniu przez Kupującego wszelkich danych wymaganych do realizacji Zamówienia. Zamówienie uważa się za złożone od chwili wprowadzenia przez Kupującego korekty Zamówienia poprzez wysłanie informacji mailowej na adres Sprzedającego.
 9. Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną.

 

§ 7 WYSTAWIANIE I DORĘCZANIE FAKTUR

 1. Faktura/paragon, wystawiane są w formie elektronicznej i przesłane na adres e – mail, wskazany przez Kupującego.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT, faktur korygujących, paragonów i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Kupującego podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Kupujący oświadcza, że będzie odbierał powyższe dokumenty elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 

§ 8 SIŁA WYŻSZA

 1. Jeżeli wskutek okoliczności będących poza kontrolą Sprzedawcy – (Siła Wyższa), której przykładem jest: pożar, wojna, decyzja rządu, strajk, powstanie lub zamieszki, ograniczenia energetyczne, załamanie lub wahania cen Towarów, utrudnienia w transporcie, pandemia, epidemia, przerwanie łańcucha dostaw etc., możliwości Sprzedawcy w zakresie realizacji dostawy lub możliwości Kupującego w zakresie odbioru dostawy zostaną utrudnione, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia i rozwiązania Umowy w części lub całości, a odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.
 2. Kupującemu, w okolicznościach opisanych powyżej, nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy.
 3. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu Siły Wyższej.

 

§ 9 DOSTAWA

 1. Zamówione Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Na czas otrzymania zamówionego Towaru składa się: czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego (kompletowanie części, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie i nadanie przesyłki) oraz bezpośredni czas dostawy zależny od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 3. Wysyłka Produktów następuje, co do zasady w ciągu do 24 h w dni robocze, licząc od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku opóźnienia w wysyłce Sprzedający poinformuje o tym Kupującego mailowo lub telefonicznie, wskazując nowy termin wysyłki. Wysyłka Towarów realizowanych na indywidualne Zamówienie odbywa się w terminie ustalonym przez Strony i jest uzależniona w szczególności od dostępności Produktu, czasu oczekiwania Sprzedającego na Towar i in.
 4. W przypadku płatności kartą płatniczą  płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas dostawy liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku płatności przelewem czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany Towar informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia bezpośrednio do Kupującego (za pośrednictwem firmy kurierskiej). W razie czasowej lub trwałej niedostępności Towaru Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany – maksymalnie w przeciągu do 7 dni roboczych. Jeżeli zamówienie składa się z Towarów o różnym terminie realizacji, to całe Zamówienie jest wysyłane do Kupującego zgodnie z najdłuższym terminem występującym w Zamówieniu.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia Towaru, błędów w dostawie lub jej opóźnień, powstałe w trakcie transportu lub spowodowane działaniem operatora logistycznego, przewoźnika lub spedytora, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 7. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między Stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, o którym Sprzedawca ma wiedzę, Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie Kupującego (fax, e-mail, telefon) ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania opóźnienia i przyczynie jego powstania, chyba że przyczyną powstania opóźnień w dostawie jest Siła Wyższa w rozumieniu § 4 Regulaminu.
 9. Jeżeli Kupujący opóźni się z odbiorem dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Towaru przez Kupującego, w braku wcześniejszego odstąpienia od umowy, lub w razie nieobecności Kupującego w dniu dostawy, lub w razie innych przeszkód po stronie ww. Kupującego (anulowanie/zmiana Zamówienia po dacie nadania przesyłki), Sprzedawca może obciążyć Kupującego rzeczywiście poniesionymi kosztami, w tym przechowania, transportu i in. W przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Kupujący zostanie przez Sprzedającego obciążony w ww. przypadkach kosztami w zryczałtowanej wysokości 20 % wartości Zamówienia (opłata manipulacyjna) oraz kosztami ponownej dostawy, jeśli takowa nastąpi. Przechowywanie Towaru powyżej 14 dni skutkuje naliczeniem dodatkowych kosztów liczonych za każdy kolejny dzień w wysokości 0,5% wartości Zamówienia.
 10. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy, formy płatności oraz łącznej wagi Zamówienia.
 11. Kupujący winien, w momencie odbioru Towaru, sprawdzić przesyłkę pod względem technicznym, jakościowym i ilościowym. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia lub pomyłki w ilości Kupujący zobowiązany jest bezwzględnie zgłosić ten fakt na liście przewozowym w formie stosownej adnotacji oraz sporządzić przy kurierze stosowny protokół uszkodzenia. Ponadto Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o uszkodzeniu lub niekompletności dostarczonej paczki.
 12. Do Towarów mogą być, dołączone instrukcje obsługi w zależności od rodzaju Towaru. Mogą one zostać umieszczone wewnątrz opakowania Towaru lub na jego zewnętrznej stronie.

 

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 z późn. zm.) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres zwrotny przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ”NOVOTERM” Zbigniew Przybyszewski, ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań.
 7. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu będącym Konsumentem w odniesieniu do umów, w których: przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nieznajdująca się w stałej ofercie Sprzedawcy.

 

§ 11 RĘKOJMIA

 1. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi za wady Towaru, mające podstawę w Kodeksie Cywilnym oraz innych ustawach, względem Przedsiębiorców Strony wyłączają. W przypadku Konsumentów, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru używanego jest ograniczona i wynosi 1 rok, od daty faktycznego wydania Towaru Kupującemu.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar nowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar/Towary wraz z dowodem zakupu oraz wskazać, na czym wada polega. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego załączonego do niniejszego Regulaminu, jako Załącznik nr 1.
 5. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego dot. rękojmi przy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub w sytuacji, gdy Towar był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar sprowadzany specjalnie na życzenie Konsumenta i/lub nieprefabrykowany i/lub nieznajdujący się w stałej ofercie Sprzedawcy, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 7. W przypadku gdy przyczyną roszczeń Kupującego jest uszkodzenie Towaru przy transporcie, warunkiem uwzględnienia jakichkolwiek roszczeń Kupującego jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.
 8. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Kupującego może w ramach gestu dobrej woli wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 

§ 12 GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora, innego niż Sprzedawca. Sprzedawca nie udziela jednak żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 2. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować na podstawie gwarancji Towar posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
  2. gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, korzystającego z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.

 

§ 13 ZWROT NALEŻNOŚCI KUPUJĄCEMU

 1. Sprzedawca, w myśl niniejszego Regulaminu, w razie uznania reklamacji dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. : przez Stronę Internetową – e – sklep, lub e – mail)
  2. podniesienia przez Konsumenta roszczeń z rękojmi i uznania przez Sprzedawcę istnienia istotnej wady Towaru zakupionego u Sprzedawcy.
 2. W przypadku otrzymania przez Konsumenta Towaru i odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Podanie przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego następuje na ryzyko Kupującego, co może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu należności. W takich okolicznościach Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienia, a zwrot, zgodnie z informacjami wskazanymi Sprzedającemu przez Kupującego, zwalnia Sprzedającego z zobowiązania.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 14 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem przybyszewscy.com.pl następujące usługi elektroniczne:
 • formularz kontaktowy
 • założenie i prowadzenie konta w Sklepie Internetowym
 • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przy pomocy Formularza Zamówienia
 1. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu konta w Sklepie Internetowym:
  1. dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz podaniu dodatkowo następujących informacji:
 • hasło
 • powtórz hasło
 1. polega na udostępnieniu Sprzedawcy dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego modyfikację danych wskazanych podczas rejestracji.
 2. Usługobiorca może także w ten sposób śledzić stan realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 3. umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. w każdej chwili można zgłosić żądanie usunięcia konta w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przy pomocy Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej,
 • Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Sprzedawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 2. Użytkownik Sklepu Internetowego może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@przybyszewscy.com.pl lub pisemnie na adres: GRUPA PRZYBYSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Obornicka 350A, 60-689 Poznań. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

§ 15 POUFNOŚĆ

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się lub które zostaną przekazane w trakcie współpracy. Obowiązek powyższy pozostaje w mocy zarówno w trakcie obowiązywania umowy lub realizacji Zamówienia, jak i po ich wykonaniu. Przez informację poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. Informacją poufną jest w szczególności informacja dotycząca wysokości obrotów między Stronami. Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi przepisami.
 3. Kupujący nie może, bez zgody Sprzedawcy, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedawcą osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

 

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym Regulaminie, dotyczy w szczególności Zamówienia większej ilości Towarów. W tym przypadku Zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych odrębnie przez Sprzedawcę z Kupującym.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 3. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zostaną zastąpione, na mocy niniejszego Regulaminu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
 5. Teksty Regulaminu w języku polskim jest wersją oryginalną. W przypadku stosowania Regulaminu w wersji obcojęzycznej wszelkie niejasności będą rozstrzygane na podstawie wersji polskiej.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, zgodnie, z którym powinny być interpretowane.
 8. Strony w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, Zamówień, Umów Sprzedaży będą się kontaktować za pośrednictwem osób, pod adresami poczty elektronicznej i numerami telefonów, wskazanych w treści Zamówienia lub Umowy Sprzedaży.
 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw wynikających z ustawy o ochronie praw konsumentów oraz przepisów prawa cywilnego bezwzględnie w tym zakresie obowiązujących.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, uchylenia Regulaminu oraz wydania nowego Regulaminu. Działania, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać podjęte w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych usług, rodzaju i specyfiki sprzedawanego Towaru, zmianę organizacji i kosztów działalności, zmiany zachodzące na rynku branżowym, zmiany obowiązujących przepisów itp.

 

§ 17 OCHRONA DANYCH

 1. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia i Umowy Sprzedaży. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Umowy Sprzedaży.
 2. Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Zbigniew Przybyszewski 61 825 35 25, email: sklep@przybyszewscy.com.pl, który pełni funkcję Inspektora Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania Umowy Sprzedaży, Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi, doręczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu Produktów i usług oferowanych przez Administratora - po wyrażeniu odrębnej zgody dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym:
 5. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
 6. rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach (art. 6 ust. 1 c RODO);
  1. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na skutek niewykonania umowy przez Kupującego oraz wykazania obowiązków informacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko/nazwę, adres dostawy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, adres poczty elektronicznej, nr PESEL, numer telefonu kontaktowego, NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, numer konta bankowego, zaś w przypadku podmiotów posiadających konto w Sklepie również historię zamówień.
 8. Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu Internetowego mogą być:
  1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym;
  3. dostawcy usług IT Administratora.
 9. Dane osobowe podlegają profilowaniu. Przetwarzany dane o przeglądaniu określonych treści lub zakupie określonych Produktów, co stanowi konsekwencję korzystania z naszych usług i stosowania przez nas plików cookies i narzędzi analitycznych, po to by lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Profilowanie danych nie prowadzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług zawartych w IX pkt. 1 skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 13. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania Umowy są przez Administratora przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji tych umów; w przypadku przymusowego dochodzenia roszczeń- przez czas trwania postępowań, aż do ich prawomocnego zakończenia; w przypadku przechowywania danych w celu wykazania ciążących na Administratorze obowiązków informacyjnych do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Administratora przewidzianych za ich niewykonanie; natomiast, w zakresie w jakim obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na Administratora przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych – przez czas istnienia tego obowiązku, dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez Administratora do czasu odpowiednio: zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku profilowania.
 14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2022 r.

 

 

Bestsellery
Wieszak blach trapezowych NC fi11mm
Wieszak blach trapezowych NC fi11mm

2,64 zł

2,15 zł

Wieszak blach trapezowych M8
Wieszak blach trapezowych M8

4,08 zł

3,32 zł

STEINONORM 62/20
STEINONORM 62/20

37,72 zł

30,67 zł

ARMAFLEX ACE 28/13 PLUS
ARMAFLEX ACE 28/13 PLUS

5,23 zł

4,25 zł

STEINONORM 54/20
STEINONORM 54/20

34,82 zł

28,31 zł

STEINONORM 36/20
STEINONORM 36/20

28,04 zł

22,80 zł

STEINONORM 28/40
STEINONORM 28/40

43,21 zł

35,13 zł

Obejma UWX 125 BK
Obejma UWX 125 BK

4,61 zł

3,75 zł

FOLIA ALU GROBKORN 25m2
FOLIA ALU GROBKORN 25m2

26,02 zł

21,15 zł

STEINONORM 50/20
STEINONORM 50/20

32,73 zł

26,61 zł

STEINONORM 18/20
STEINONORM 18/20

22,09 zł

17,96 zł

STEINONORM 28/20
STEINONORM 28/20

25,79 zł

20,97 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl